REGULAMIN KLUBU

PUMA SPORTS CENTER

 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy o świadczenie Usług przez Klub na rzecz Członków Klubu, w tym w szczególności zasady korzystania z siłowni, treningów indywidualnych oraz grupowych, konsultacji oraz pozostałej infrastruktury sportowej Klubu.

2.         Ilekroć w Regulaminie poniższe zwroty używane są z wielkiej litery, mają one następujące znaczenia:

a.         Członek Klubu – osoba, która zawarła z Klubem Umowę, przed skorzystaniem z Usług;

b.         Deklaracja Członkowska – dokument obejmujący oświadczenia Członka Klubu oraz wybór Pakietu lub wejścia jednorazowego (które oznacza Pojedyncze Wejście lub wejście na Trening Grupowy), stanowiący część Umowy;

c.         Godziny Otwarcia – godziny 8:00 – 22:00 w dni robocze, 8:00-18:00 w soboty, 9:00 – 16:00 w niedziele, z wyłączeniem dni świątecznych lub przerw technicznych ogłaszanych z odpowiednim wyprzedzeniem na Stronie Internetowej lub w siedzibie Klubu, dla których Klub może ogłosić brak otwarcia lub otwarcie w ograniczonym zakresie czasowym;

d.         Karta Klubowa – dokument wydawany przez Klub po zawarciu Umowy, w przypadku zakupu Pakietu, potwierdzający uprawnienie do korzystania z Usług zgodnie z wybranym Pakietem;

e.         Karta Partnerska – wskazana na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Klubu karta, wystawiana przez niezależny od Klubu podmiot, z którym Klub zawarł odpowiednią umowę, na podstawie której Członek Klubu uprawniony jest do skorzystania Usług w zakresie określonym dla danej Karty Partnerskiej (zwykle Pojedyncze Wejście lub Trening Grupowy);

f.          Klub – klub Puma Sports Center prowadzony przez spółkę Adepci Klasycznej Szkoły Ruchu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684651, NIP: 8961565718, REGON: 367689247, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł;

g.         Pakiet – indywidualnie każdy z oferowanych przez Klub pakietów Usług o nazwach Fight/Grupowe, Gym, Gym+fight/grupowe oraz VIP, pozwalający na korzystanie z Usług w Godzinach Otwarcia lub ogłoszonych przez Klub terminach ich świadczenia (w przypadku Treningu Grupowego);

h.         Pakiet Basic – obejmuje możliwość udziału w zajęciach grupowych, lub sztukach walki.;

i.           Pakiet Standard – obejmuje możliwość korzystania z siłowni w formie OPEN GYM.

j.           Pakiet Premium – obejmuje zakres Pakietu Basic i Standard

k.         Pakiecie VIP – obejmuje możliwość korzystania z wszystkich usług klubu objętych Pakietem, bez ograniczeń.

l.           Pojedyncze Wejście możliwość wstępu na siłownię i korzystania ze sprzętów znajdujących się na terenie siłowni w ciągu dwóch godzin, w trakcie Pojedynczego Wejścia;

m.        Strona Internetowa – strona internetowa Klubu dostępna pod adresem: http://pumafit.pl/;

n.         Strony – Klub i Członek Klubu;

o.         Trening Grupowy – zajęcia przeprowadzane dla minimum 3 Członków Klubu, których zakres i terminy ogłaszane są na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Klubu;

p.         Umowa – niniejszy regulamin po jego zaakceptowaniu przez Członka Klubu;

q.         Usługi – świadczone przez Klub usługi rekreacyjno–sportowe w zakresie w szczególności Pojedynczego Wejścia, Treningów Grupowych, konsultacji trenera, konsultacji fizjoterapeuty lub dietetyka, a także korzystania sauny i innej infrastruktury sportowej, których szczegółowy opis znajduje się na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Klubu.

 

II.         CZŁONKOSTWO W KLUBIE I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1.         Członkiem Klubu może być osoba fizyczna, która:

a.         posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 lat (chyba że co innego wynika z uzgodnień Stron) pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego oraz złożenia przez tego przedstawiciela wymaganych oświadczeń, w imieniu tej osoby;

b.         zapoznała się i zaakceptowała w całości postanowienia Regulaminu oraz złożyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną Deklarację Członkowską.

2.         Usługi świadczone są w Godzinach Otwarcia lub terminach wskazanych na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Godzin Otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby, a także do jego zamknięcia z ważnych przyczyn m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub napraw. W takim przypadku, Klub powiadomi Klientów o planowanych zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej lub w siedzibie Klubu.

3.         Członek Klubu zobowiązany jest do:

a.         przestrzegania postanowień Regulaminu oraz korzystania z Usług wyłącznie w zakresie zgodnym z zakupioną Usługą lub Pakietem;

b.         każdorazowo przed skorzystaniem z Usług, dokonania zapłaty za Usługi lub okazania dokumentu / Karty Partnerskiej uprawniających do skorzystania z Usług we właściwym zakresie, w tym także do okazania odpowiedniego dokumentu tożsamości;

c.         wykonywania we własnym zakresie okresowych badań lekarskich i odbywania odpowiednich, zalecanych konsultacji, każdorazowo przed skorzystaniem z Usług;

d.         korzystania z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu;

e.         posiadania i używania przy korzystaniu z Usług odpowiedniego ubioru, w tym spodenek, koszulki (zakrywającej klatkę piersiową) oraz obuwia sportowego zamiennego zakrywającego palce i pięty, a także pozostałego osobistego sprzętu sportowego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń (np. w przypadku treningów sportów walki odpowiednie ochraniacze na szczękę, piszczele, kask itp.) oraz ręcznika, a także do nadzoru nad swoimi rzeczami (pilnowania ich), przez cały czas korzystania z Usług;

f.          pozostawienia swoich rzeczy innych niż wskazane w lit. e powyżej, czyli takie jak ubrania codzienne, okrycie wierzchnie, plecaki, buty itp., w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w szafce zamykanej na klucz udostępniony przez Klub, przy czym w szafce nie mogą być przechowywane rzeczy wartościowe, gdyż Klub nie zapewnia monitorowania ani ochrony szatni ani szafek;

g.         wykonywania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami widniejącymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia, a także zgodnie z instrukcjami przekazywanymi ustnie przez personel Klubu;

h.         zachowania higieny osobistej oraz porządku i bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług, w tym również wycieranie sprzętu po skorzystaniu z niego przeznaczonymi do tego środkami udostępnianymi przez Klub oraz odkładanie go na właściwe miejsce;

i.           po skorzystaniu z Usług, opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy i zwrotu kluczyka personelowi Klubu;

j.           niezwłocznego aktualizowania danych kontaktowych i innych informacji wskazanych w Deklaracji Członkowskiej.

4.         Pozostawione na terenie Klubu butelki lub bidony i inne drobne przedmioty będą uważane za porzucone przez Członka Klubu celem ich wyzbycia się, a tym samym mogą zostać zutylizowane następnego dnia roboczego.

5.         Zabronione jest, bez uprzedniej, wyraźnej zgody personelu Klubu:

a.         wprowadzanie zwierząt na teren Klubu;

b.         pozostawianie bez bezpośredniej opieki / nadzoru dzieci poniżej 14 roku życia;

c.         wprowadzanie na teren Klubu rowerów, hulajnóg lub innych środków transportu, a także przechowywanie bagażów lub innych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z korzystaniem z Usług.

6.         Bezwzględnie zabronione jest:

a.         wchodzenie na teren Klubu oraz korzystanie z Usług przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź innych substancji psychotropowych/psychoaktywnych lub nielegalnych;

b.         wnoszenie do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do uszkodzenia mienia, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu dla innych osób;

c.         spożywanie na terenie Klubu alkoholu, stosowanie środków odurzających, a także palenie papierosów lub wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosy).

7.         Członek Klubu jest zobowiązany opuścić teren Klubu na każde żądanie personelu Klubu, w przypadku:

a.         gdy zachowanie Klienta zagraża bezpieczeństwu innych Klientów lub porządkowi w Klubie;

b.         nieprzestrzegania zgodnych z Umową poleceń lub instrukcji, wydawanych przez personel Klubu, po uprzednim ostrzeżeniu, że może to stanowić podstawę do żądania opuszczenia Klubu;

c.         istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Klient znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

8.         Członek Klubu przystępując do aktywności fizycznej i korzystając z Usług każdorazowo zobowiązany jest do wcześniejszego zweryfikowania stanu swojego zdrowia, a także do wykonywania wszystkich ćwiczeń i korzystania z wszelkich urządzeń w sposób zgodny z zaleceniami personelu oraz instrukcjami, gdyż przystąpienie do korzystania z Usług w niewystarczającym stanie zdrowia lub w sposób niezgodny z zaleceniami / instrukcjami następuje na własną odpowiedzialność. Członek Klubu zobowiązany jest informować personel Klubu oraz Trenera o wszelkich urazach, kontuzjach oraz samopoczuciu mających wpływ na przebieg korzystania z Usług, przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a także o wszelkich zmianach ww., które nastąpią w trakcie korzystania z usług, natychmiast po ich wystąpieniu.

 

III.        ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG, PAKIETÓW, TRENINGÓW GRUPOWYCH I KONSULTACJI

1.         Pojedyncze skorzystanie z Usług wymaga uzyskania statusu Członka Klubu oraz zapłaty z góry wynagrodzenia za wybrane Usługi, zgodnie z aktualnym w danym czasie cennikiem lub ustaleniami Stron.  

2.         Pakiet jest sprzedawany jako usługa świadczona w sposób ciągły, przez czas określony, wskazany w deklaracji członkowskiej. Rozpoczęcie okresu trwania Pakietu następuje w dniu podpisania Deklaracji Członkowskiej (zawarcie Umowy), chyba że Strony uzgodnią w Deklaracji Członkowskiej inaczej.

3.         Klub z chwilą zawarcia Umowy wydaje Członkowi Klubu Kartę Klubową. Karta Klubowa jest dokumentem imiennym i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Pakietu wyłącznie przez osobę wskazaną na Karcie Klubowej jako właściciel. Posługiwanie się Kartą Klubową przez osobę nieuprawnioną stanowi podstawę do jej zatrzymania przez personel Klubu.

4.         Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. W takim przypadku wydanie nowej Karty Klubowej następuje po uiszczeniu opłaty administracyjnej, w wysokości określonej w cenniku, pokrywającej koszty wydania nowej karty.

5.         Harmonogram Treningów Grupowych udostępniany jest na bieżąco w siedzibie Klubu oraz na Stronie Internetowej. Trening Grupowy odbywa się wyłącznie w przypadku udziału w nim co najmniej 3 Członków Klubu.

6.         Warunkiem uczestnictwa w Treningu Grupowym jest uprzednia rezerwacja dokonana za pośrednictwem udostępnionego w tym celu przez Klub narzędzia nie później niż 6 godzin przed Treningiem Grupowym, a także zgłoszenie się do recepcji Klubu najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Treningu Grupowego. O prawie do udziału w danym treningu decyduje kolejność zgłoszeń/rezerwacji, w ramach ustalonego limitu dla danych zajęć. Spóźnienie, brak obecności na Treningu Grupowym lub brak odwołania uczestnictwa przez Członka Klubu na co najmniej 3h przed planowanym terminem jest równoznaczny z obecnością na Treningu Grupowym. W przypadku Członka Klubu korzystającego z Pakietu nieprzewidującego limitu wejść na Treningi Grupowe, trzykrotna nieobecność na zarezerwowanym Treningu Grupowym w tym samym miesiącu trwania Pakietu spowoduje brak możliwości dokonywania rezerwacji Treningów Grupowych do końca danego miesiąca trwania Pakietu.

7.         Terminy konsultacji z trenerami, fizjoterapeutami lub dietetykami, a także zakres odpowiednio treningu, konsultacji lub zabiegu jest uzgadniany przez Strony przy jego zakupie lub rezerwacji.

8.         W przypadku korzystania z Pakietu VIP, Członek Klubu uzgadnia terminy konsultacji i stworzenia planu treningowego z trenerem, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez trenera. Konsultacja / trening personalny trwa 55 minut. Spóźnienie, brak obecności na konsultacji lub brak jej odwołania przez Członka Klubu na co najmniej 24h przed planowanym terminem jest równoznaczny z przeprowadzeniem konsultacji/treningu.

9.         Zmiana rodzaju Pakietu w trakcie obowiązywania Pakietu jest możliwa wyłącznie na Pakiet wyższy, po uzgodnieniu tego przez Strony i po uiszczeniu przez Członka Klubu odpowiedniego wynagrodzenia.

 

IV.       CENNIK ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1.         Cennik Usług dostępny jest w siedzibie Klubu i jest udostępniany przed zawarciem Umowy. W przypadku gdy Członek Klubu korzysta z Usług na podstawie Karty Partnerskiej, należna opłata ulega pomniejszeniu o kwotę ulgi/rabatu zgodnie z ww. cennikiem Usług i warunkami danej Karty Partnerskiej.

2.         Wynagrodzenie Klubu za Pojedyncze Wejście, saunę, konsultacje oraz inne Usługi zakupywane pojedynczo płatne jest z góry.

3.         Wynagrodzenie za Pakiet płatne jest z góry, za cały okres trwania Pakietu, chyba że Strony uzgodnią inaczej. W przypadku rozłożenia zapłaty ceny za Pakiet na raty, Strony określają harmonogram płatności w Deklaracji Członkowskiej, a Członek Klubu jest zobowiązany do ich terminowych zapłaty.

4.         Płatności mogą być dokonywane gotówką w kasie Klubu, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Klubu wskazany przez Klub.

5.         Klub może stosować różne promocje i rabaty. Szczegółowa informacja będzie dostępna na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Klubu.

6.         W przypadku gdy Członek Klubu opóźnia się w zapłacie ceny tytułem korzystania z Pakietu w danym miesiącu, traci on prawo do rabatu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Jeżeli jednak w kolejnym miesiącu zapłaci w terminie, prawo do rabatu zostanie przywrócone od następnego okresu rozliczeniowego.

7.         W przypadku gdy Członek Klubu opóźnia się z zapłatą raty za Pakiet, Klub może zawiesić świadczenie Usług do czasu uregulowania płatności.

 

V.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.         Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. O ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna odpowiedzialność Klubu względem Członka Klubu ograniczona jest do kwoty 1.000 złotych w całym okresie obowiązywania Umowy.

2.         Członek Klubu zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Członka Klubu oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem.

 

VI.       CZAS TRWANIA UMOWY

1.         Umowa, w przypadku zakupu pojedynczej Usługi (w tym np. Wejścia Jednorazowego) zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że osoba, która podpisze Deklarację Członkowską nie będzie zobowiązana do jej podpisania przy kolejnej wizycie, chyba że Umowa ulegnie w międzyczasie rozwiązaniu.

2.         Umowa w przypadku zakupu Pakietu zawierana jest na czas oznaczony, zgodny z terminem obowiązywania Pakietu, a po tym okresie zostaje przedłużona na czas nieoznaczony (ust. 1 stosuje się odpowiednio), chyba że Członek Klubu zakupi kolejny Pakiet (kolejna Umowa na czas oznaczony).

3.         Umowę zawartą na czas nieoznaczony każda ze Stron może wypowiedzieć w każdym czasie, w formie pisemnej lub e-mail, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z ważnych przyczyn, okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.

4.         Strony mogą w formie e-mail pod rygorem nieważności uzgodnić zawieszenie biegu Umowy zawartej na czas określony, w wypadkach losowych, w szczególności w związku z kontuzjami lub urlopami.

5.         W przypadku uporczywego naruszania istotnych obowiązków określonych w niniejszej Umowie przez Członka Klubu, jeżeli Członek Klubu nie zaprzestanie i nie naprawi naruszenia w terminie kolejnych 5 dni, pomimo wezwania go do tego przez Klub na piśmie lub e-mail pod rygorem nieważności, ze wskazaniem danego naruszenia i ze wskazaniem zagrożenia odstąpienia od Umowy, w terminie kolejnych 14 dni Klub ma prawo odstąpić od Umowy, w formie pisemnej lub e-mail pod rygorem nieważności.

6.         W przypadku zaistnienia chociaż jednej z poniższych okoliczności:

a.         odstąpienie od Umowy zawartej na czas określony przez Klub zgodnie z ust. 5 powyżej;

b.         rezygnacja przez Członka Klubu z Pakietu (jakiekolwiek odstąpienie lub rozwiązanie Umowy), z przyczyn innych niż uporczywe naruszanie istotnych obowiązków określonych w niniejszej Umowie przez Puma Sports Center, pomimo wezwania jej do zaprzestania tych naruszeń, wskazanych w pisemnym lub e-mailowym pod rygorem nieważności wezwaniu, w terminie kolejnych 5 dni;

Członek Klubu zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Klubu kary umownej, w wysokości równej łącznej cenie zakupu Pakietu, przy czym już zapłacona cena / raty zostaną zaliczone na poczet ww. kary umownej – w takim wypadku kara umowna rekompensuje Klubowi koszty poniesione na już wyświadczone Usługi, a także utracony zysk oraz „zastępuje” obowiązek zapłaty wynagrodzenia za Pakiet (brak kumulacji obowiązku zapłaty ceny za Pakiet i kary umownej). Puma Sports Center może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

 

VII.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Dane osobowe Członka Klubu są przetwarzane przez Klub jako administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.         Podanie przez Członka Klubu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane osobowe są wymagane w celu zawarcia Umowy i/lub dla poprawnego świadczenia Usług przez Klub.

3.         Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Członka Klubu są zawarte w polityce prywatności Klubu, która została udostępniona Członkowi Klubu przed rozpoczęciem przetwarzania przez Klub jego danych osobowych.

 

VIII.     REKLAMACJE

1.         Reklamacje dotyczące świadczenia Usług powinny być przesyłane na przykład:

a.         w formie pisemnej na adres siedziby Klubu tj. ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław;

b.         w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: adepci.spolka@gmail.com.

2.         Klient powinien zawrzeć w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności charakterystykę i datę wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły; (2) żądanie Klienta, oraz (3) dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy obsługę reklamacji przez Klub. Wymagania przedstawione w poprzednim zdaniu stanowią jedynie zalecenie, a nie obowiązek – brak ich dołączenia nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

3.         Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Klub niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, chyba że inny zakres czasowy będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa lub właściwych regulacji.

 

 

 

IX.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

2.         Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Klub może jednostronnie zmienić Regulamin w trybie określonym w ust. 3 poniżej, tylko w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej ważnych przyczyn:

a.         zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług przez Klub wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;

b.         zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług, wprowadzenie nowej usługi, modyfikacja lub rezygnacja przez Klub z istniejących Usług objętych Regulaminem.

3.         Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podania do wiadomości Członków Klubu poprzez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej oraz w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie Klubu, a także poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na e-mail podany przez Członka Klubu, co zostaje uznane przez Klub oraz Członka Klubu za wprowadzenie informacji o zmianie w taki sposób, żeby Członek Klubu miał możliwość zapoznania się z jej treścią. Zmiana Regulaminu względem Członka Klubu wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie. Członkowie Klubu mają prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostali poinformowani o zmianie Regulaminu. W przypadku osób niebędących członkami Klubu, nowy Regulamin ma zastosowanie od chwili jego ogłoszenia.